');

Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 26 พ.ค. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

มารู้จักกัน…หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย CA คืออะไร

มีนาคม 6, 2017


เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น

มีหลายคนถามเครื่องหมาย CA โผล่ขึ้นมาข้างหลังชื่อหุ้นมันคืออะไร เมื่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย CA ให้รู้ว่า ถ้านักลงทุนมีหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย CA จะได้หลายสิทธ์พร้อมๆกัน

เล่นหุ้น

เช่น บริษัทที่จ่ายปันผล ประชุมผู้ถือหุ้น โดยตัดรายชื่อพร้อมกันในวันเดียว ถ้าขึ้นเครื่องหมายทั้งหมดที่บนโปรแกรมจะไม่พอ โปรแกรมก็จะขึ้นเครื่องหมาย CA ไว้ให้รู้วา วันนั้นนักลงทุนได้หลายสิทธ์พร้อมๆกัน เอาเมาส์ไปจ่อก็จะรู้วาได้สิทธ์อะไรบ้าง

ซึ่งมีหลายเครื่องหมายมาก สารพัด X แต่จำไว้ง่ายๆว่า ถ้าอยากได้สิทธ์ให้ซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย ซื้อวันขึ้นเครื่องหมายเราจะไม่ได้อะไรเลย
 
XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
   – สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
   – สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
   – สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
   – สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

ติดตามเฟสบุคแฟนเพจ :

  1. เล่นหุ้นมีแต่รวย ไม่มีเจ๊ง
  2. สอนมือใหม่เล่นหุ้นด้วยเงินห้าพัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข่อง

สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นหุ้นเทคนิค

>