');

Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 2 มิ.ย. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

สรุปราคาซื้อ-ขายหุ้นสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวัน

มีนาคม 4, 2021


ราคาหุ้น

## สรุปราคาซื้อ-ราคาขายหุ้น
สูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันของหุ้นได้เท่าไร? 🌱

.

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง...

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี📌
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

เงื่อนไข...
.
1. Stock
ราคาซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer)
ราคาซื้อ-ขาย ในแต่ละวัน
สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30
ของราคาปิดวันก่อนหน้า
.
ข้อยกเว้น
หลักทรัพย์ที่คำนวณ
ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
ได้น้อยกว่า +1 ช่วงราคา
ให้กำหนดราคาสูงสุด- ต่ำสุด
เป็น +1 ช่วงราคา
ของราคาปิดวันก่อนหน้า
.
เช่น
ราคา 0.01 ขึ้น 0.02
จะคิดเป็น 100%
.
เป็นต้น

2.
First day trade/IPO
หลักทรัพย์ทั่วไป Ceiling/Floor = +/-300%
ของหลักทรัพย์ IPO
แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
.
หลักทรัพย์ประเภท Warrant/DW/TSR
Ceiling/Floor = ราคา IPO +/-
100% x ราคาปิดหุ้น Underlying
วันก่อนหน้า x อัตราการแปลงสภาพ
แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

3.
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
ติดต่อกันเกิน 15 วันทำการ
ไม่กำหนดราคา
ซื้อขายสูงสุด / ต่ำสุด

4.
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในกระดาน
ต่างประเทศ (Foreign Board)
ราคาซื้อขาย สามารถเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงได้สูงสุดได้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิด
วันก่อนหน้าของหลักทรัพย์หลัก

5.
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ซื้อหุ้น
หรือหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ์อนุพันธ์
.
Warrant/Derivative Warrant
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มขึ้น
หรือสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30
ของหุ้นสามัญ
คูณด้วยสิทธิในการซื้อหุ้น
หรือหน่วยลงทุนที่จะได้รับ

6.
กรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
การคำนวณราคาสูงสุด และต่ำสุด
ในวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
ทำโดยการคำนวฯหาราคาปิดใหม่
โดยการหักเงินปันผล ต่อหุ้นออกก่อน
แล้วจีึงคำนวณราคาสูงสุดและต่ำสุด
จากราคาปิดที่คำนวณใหม่

7.
กรณีที่มีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม
ซึ้อหุ้นที่ออกใหม่ได้ในราคาที่กำหนด
การคำนวณราคาสูงสุด
และต่ำสุดในวันแรกที่เครื่องหมาย XR
ทำโดยการคำนวณหาราคาปิดใหม่
โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของราคาปิดเดิ่ม กับราคาตามสิทธิ
โดยน้ำหนักที่ใช้ถ่วง ได้แก่
.
จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นใหม่
แล้วจึงคำนวณราคาสูงสุด และต่ำสุด
จากราคาปิดที่คำนวณใหม่

และนี้คือ 7 หลักการณ์
ในการดูว่าหุ้นต่อละตัว
ซื้อ-ขาย ราคาสูงสุด
และต่ำสุดได้ที่ราคาเท่าไร

>