');

Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 2 มิ.ย. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

สรุป 10 อัตราส่วนการเงิน ที่นักลงทุนต้องดู

เมษายน 21, 2021


อัตราส่วนทางการเงินหุ้น

🗣 ## ถ้าไม่อยากขาดทุน
ก่อนลงทุนหุ้นควรดูอะไรบ้าง... 🗣
.
สรุป 10 อัตราส่วนการเงิน
ที่นักลงทุนต้องดู

.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี📌
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

อัตราส่วนทางการเงิน
เป็นเหมือนตัวบงบอกสุขภาพของกิจการ
เป็นเหมือนตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน
ถ้าคุณไม่อยาก "เจ๊ง" ในตลาดหุ้น
.
นี้คือ 10 อัตราส่วนทางการเงิน
ที่นักลงทุนหุ้นต้องดู
.

📌1.
PE
.
PE คือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ซึ่งเป็นตัววัดว่า
ผลประกอบการของหุ้นตัวนี้ดีหรือไม่ดี
ราคาหุ้น ณ ตอนนี้ถูก แพง
.
ถ้าภาษาง่ายๆ
คือ คุณซื้อหุ้นตอนนี้ หุ้นตัวนี้คือนทุนกี่ปี
.
ถ้า PE เท่ากับ 10 เท่า
นั่นหมายความว่า หุ้นตัวนี้ คืนทุน 10 ปี
.
.
สูตรของ PE
ราคาหุ้น/กำไรต่อหุ้น
.
.

📌2.
Dividend Yield
.
Dividend Yield คือ อัตราเงินปันผล
ใช้วัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
เมื่อเทียบกับราคาหุ้นตัวนั้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
.
เพราะเวลาลงทุนในธุรกิจ
คุณก็ต้องคำนึงปันผลที่จะได้รับคืน
.
ดังนั้น
Dividend Yield เป็นอีกตัวที่ควรดู
.
ค่าของ Dividend Yield
ยิ่งสูงยิ่งดี
เพราะหมายความว่า
บริษัทนั้นจ่ายเงินปันลสูง
เมื่อเทียบกับเงินที่เราลงทุน
.
.

📌3.
ROA
.
ROA คือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ซึ่งเป็นตัววัดความสามารถของบริษัท
ในการนำสินทรัพย์ไปสร้างกำไร
.
ยิ่งค่า ROA สูงนั่นหมายความว่า
บริษัทหรือหุ้นตัวนั้น
มีความสามารถในการใช้ทรัพย์สินได้ดี
.
ดังนั้น
ค่า ROA ยิ่งมากยิ่งดี
.
สูตรของ ROA
กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม
.
.

📌4.
ROE
.
ROE คือ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นตัววัดความสามารถของบริษัท
ในการนำเงินของผู้ถือหุ้นไปสร้างกำไร
.
ยิ่งค่า ROE สูงนั่นหมายความว่า
บริษัทหรือหุ้นตัวนั้น
มีความสามารถในการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นได้ดี
.
ดังนั้น
ค่า ROE ยิ่งมากยิ่งดี
.
สูตรของ ROE
กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
.
.

📌5.
Liquidity Ratios
.
Liquidity Ratios คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง
ใช้วัดความสามารถในการหมุนเงิน
ของบริษัท หรือหุ้นตัวนั้นๆ
.
ถ้าอัตราส่วนนี้ Liquidity Ratios
มีค่ามากกว่า 1 เท่า
นั่นหมายความว่า...
มีหนี้สินที่ต้องชำระในระยะสั้นน้อยกว่าทรัพย์สิน
.
แต่ถ้าอัตราส่วนนี้ Liquidity Ratios
มีค่าน้อยกว่า 1 เท่า
นั่นหมายความว่า...
มีหนี้สินที่ต้องชำระในระยะสั้นมากกว่าทรัพย์สิน
.
.
สูตรของ Liquidity Ratios
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
.
.

📌6.
D/E
.
D/E คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หรือส่วนของผู้ถือหุ้น
ใช้วัดว่าบริษัทใช้เงินทุนจากแหล่งไหน
มาทำธูรกิจมากกว่ากัน
.
เช่น ถ้าค่านี้มากกว่า 1
นั่นหมายความว่าธุรกิจใช้หนี้สิน
ในการทำธุรกิจมากกว่าเงินทุนของตัวเอง
.
ซึ่งยิ่งค่า D/E สูง
นั่นหมายความว่าธุรกิจใช้หนี้ในการบริหารสูง
ซึ่งนั่นอาจมีความเสี่ยงในการชำระหนี้ด้วย
.
สูตรของ D/E
หนิ้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
.
.

📌7.
Assets Turnover Ratio
.
Assets Turnover Ratio คือ...
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน
อัตราส่วนนี้ใช้เปรียบเทียบ
รายได้รวม กับ สินทรัพย์รวม
เพื่อแสดงความสามารถนำทรัพย์ของบริษัท
ไปสร้างรายได้กลับมากี่เท่า
.
ซึ่ง...
ยิ่งค่า Assets Turnover Ratio สูง ยิ่งดี
เพราะนั่นหมายความว่าบริษัท
สามารถนำทรัพย์สินไปสร้างรายได้ ได้ดี
.
สูตรของ Assets Turnover Ratio
รายได้รวม/สินทรัพย์รวม
.
.

📌8.
Gross Profit Margin
.
Gross Profit Margin คือ...
อัตรากำไรขั้นต้น
ใช้แสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
เฉพาะตัวสินค้า ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
.
.

📌9.
EBIT Margin
.
EBIT Margin คือ...
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถ
ในการทำกำไรของบริษัท
หลังจากหักต้นทุนขายทั้งหมด
แต่ไม่รวมดอกเบี้ย และภาษี
.
เพื่อดูศักยภาพในการทำกำไร
ของบริษัทนั้น
.
.

📌10.
Net Profit Margin
.
Net Profit Margin คือ อัตราส่วนกำไรสุทธิ
ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
เปรียบเทียบกับยอดขาย
.
ทำให้รู้ถึงความสามารถ
ในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลัง
จากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว
.
ซึ่ง...
ยิ่งค่า Net Profit Margin สูง ยิ่งดี
เพราะความสามารถของการดำเนินงาน
และผลิตภัณฑ์ของกิจการ
มีคุณภาพมากทำให้สามารถทำกำไรได้ดี
.
สูตรของ Net Profit Margin
กำไรสุทธิ/ยอดขาย * 100
.
.
และนี้คือ...
สรุป 10 อัตราส่วนทางการเงิน
ที่นั้งลงทุนหุ้นต้องรู้
.
.
ซึ่ง....
คุณอาจไม่ต้องรู้ทุกตัวก็ได้
แต่อัตราส่วนทุกตัว
บอกสุขภาพอะไรบ้างอย่าง
ของธุรกิจเสมอ
.
อย่างลืม...
ตรวจสุขภาพธุรกิจที่คุณลงทุน
ก่อนลงทุนนะครับ🥊

>