Free E-book
"ไม่มีวินัย = เจ๊ง"

ปิดประตู้ "เจ๊ง" ในตลาดหุ้น

ด้วยการแก้ไขวินัยการลงทุน

สิ่งที่คุณจะได้จาก E-Book เล่มนี้

  • กลยุทธในการวางแผนยังไงให้ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น
  • จิตวิทยาในแก้ไข "วินัย" ระดับจิตใต้สำนึก เพื่อให้กลับมามีวินัยอีกครั้ง
  • ปัจจัยที่ทำให้คนส่วนใหญ่รักษาวินัยของตนเองไม่ได้ และทำให้ขาดทุนในตลาดหุ้น
>